Ledningsförnyelse av VA-nätet

Effektiva system för vatten, avlopp och dagvatten är nödvändigt för att vår vardag ska fungera.

Förnyelse av befintliga ledningar

Tänk dig en dag utan vatten i kökskranen, utan möjligheten att spola i toaletten eller ta en dusch. Hushåll, förskolor, skolor, äldreboenden, företag och industrier är alla beroende av att vatten- och avloppsverksamheten fungerar - varje dag året runt.

Även dagvatten, som främst kommer från regn- och smältvatten, måste tas omhand på rätt sätt så att vi kan minimera risken för översvämningar. Läs mer om dagvatten via denna länk.

Ledningar åldras och miljökraven förändras vilket innebär att vi måste anpassa ledningsnätet och öka förnyelsetakten. 

Nya verksamhetsområden

Karlskoga växer och nya verksamhetsområden kommer till. Med verksamhetsområde menas ett geografiskt område där kommunen har skyldighet att tillhandahålla vatten och avlopp och där hushållen har skyldighet att ansluta sig. Det är kommunfullmäktige i kommunen som beslutar vilka hushåll som ska ingå i ett verksamhetsområde.

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om verksamhetsområden.

VA-projekt

Nytt verksamhetsområde Östra Lonntorp

+

VA-bolaget i Karlskoga har fått i uppdrag av Karlskoga kommun att bygga ut allmänt vatten och avlopp. Ett verksamhetsområde är fastställt i området Östra Lonntorp.

Utbyggnaden i Östra Lonntorp avser dricksvatten och avlopp. Totalt berörs cirka 60 fastigheter och arrendetomter av utbyggnaden.

Kommunens ansvar är att lägga ledningar fram till fastighetsgräns/tomtgräns. Arbetet utförs av VA-bolaget tillsammans med KMAB. Fastighetsägaren/arrendeinnehavaren har själv ansvaret att dra in vatten- och avloppsledningarna från anslutningspunkten (servispunkten) till huset/stugan.

Området kommer att byggas ut med både självfallsledningar och lätt tryckavlopp (LTA), där berörda fastigheter kommer få en liten pumpstation. De som berörs av LTA får information om vad som gäller för detta.

På grund av pågående arbeten med en detaljplan har området delats upp i två delar. Den första delen med fem fastigheter belägna norr om väg 237 är klar. 

Via denna länk kan du följa det pågående projektet i Östra Lonntorp

Separerade VA-ledningar Bråten, delprojekt Saravägen etapp 2

+

Vatten- och avloppssystemet i Bråten byts ut då nuvarande kombinationsledningar rymmer både dagvatten och avloppsvatten. De ersätts med separata ledningar för att komma tillrätta med de problem som uppstår vid stora regnvolymer.

Utöver ledningsbytena har även en så kallad fördröjningsdamm byggts i Vegaparken nedanför fotbollsplanen vid Stolpetorpsvägen. Dammen bromsar upp vattnet för att sedan släppa ut det i Bullerdalen.

Bakgrunden till ombyggnationen är ett flertal källaröversvämningar i området de senaste åren. De gamla ledningarna från 1960-talet är underdimensionerade för att klara dagens klimatutmaningar medan det nya systemet är bättre rustat för stora regnvolymer. De nya ledningarna säkerställer också vattenkvaliteten och förebygger att ledningarna ska gå sönder. 

Via denna länk kan du följa det pågående arbetet på Saravägen