Elproduktion med vattenkraft

Sedan 2013 producerar vi lokal elkraft från 23 småskaliga vattenkraftverk i Svartälven och Timsälven.

Av dessa tjugotre kraftverk bidrar åtta dessutom till "väsentlig och samhällsnyttig reglerförmåga" i Sverige. Femtiofem stora eller små sjöar och vattenmagasin samlar och lagrar rörelseenergi under veckor, månader eller till och med flera år för att kunna nyttjas när elbehovet är som störst.

Elkraft från vatten är fossilfri, förnybar och en del av ett naturligt kretslopp. Samtidigt finns kvarstående miljöutmaningar för att uppnå en hållbar vattenkraftsproduktion. Vi arbetar med ständiga förbättringar och kommer att verka för bästa möjliga miljöanpassning inom kommande omprövningar. Det är viktigt att det görs en rimlig avvägning mellan vattenkraftens viktiga reglerbara roll i elsystemet och den lokala miljöpåverkan.

Den el som produceras säljs via elbörsen Nord Pool.

Företagsuppgifter

Här hittar du företagsfakta om bolagen.