Ekonomi & Organisation

Här hittar du information om våra styrelser, företagsledning, finansiell information som årsredovisning och delårsrapporter, samt vår hållbarhetsredovisning.

Karlskoga Energi & Miljö säljer tjänster inom produktion och distribution av värme, el, ånga och biogas. Andra verksamheter är vatten och avlopp, renhållning, återvinning, stadsnät samt småskalig vattenkraft. 

Företaget är helägt av Karlskoga kommun, omsätter cirka 1 miljard kronor per år och har cirka 200 anställda.

Dotterbolag och intressebolag

Dotterbolagen Karlskoga Elnät AB, Karlskoga Kraftvärmeverk AB, VA-bolaget i Karlskoga AB, Karlskoga Stadsnät AB och Karlskoga Vattenkraft AB ägs till 100% av Karlskoga Energi & Miljö AB.

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB är samägt med Storfors kommun.

Intressebolaget Biogasbolaget i Mellansverige AB är samägt med Örebro och Kumla kommuner.

Fullständiga företagsuppgifter för samtliga bolag hittar du här. 

Ägardirektiv

Punkterna nedan är hämtade från ägardirektiven som är antagna av kommunfullmäktige i Karlskoga den 15 december 2015 (§ 208).

Karlskoga Energi & Miljö ska med egen verksamhet och i samverkan med andra:

  • Bidra till miljö- och kretsloppsanpassning i kommunen.

  • Utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens arbete för att främja utvecklingen inom kommunen. Den övergripande ambitionen är att vi ska ha ett livskraftigt och dynamiskt Karlskoga.

  • Årligen via sitt goda ekonomiska resultat lämna ett koncernbidrag till moderbolaget Karlskoga Kommunhus AB.

  • Sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling och struktur som säkerställer god lönsamhet.

  • Upprätthålla en investeringsnivå som motsvarar sedvanligt underhållsbehov samt en sådan nyutveckling av verksamheten, varom beslut fattas i föreskrivna former.

  • Sträva efter att skapa ett kassaflöde som möjliggör amortering av låneskuld.