Dräneringsvatten och spygatt

Dräneringsvatten får inte vara kopplat till avloppsledningsnätet eftersom det ökar risken för översvämningar.

Om du har en så kallad dagvattenservis så måste dagvattnet ledas den vägen. Det är då inte tillåtet att koppla dagvattnet till avloppsservisen (förbindelsepunkten till det kommunala avloppsledningsnätet). Du kan läsa mer om detta i VA-bolagets Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar, punkt 3.3.

Så här hanterar du dräneringsvatten

Dräneringsvatten får generellt inte vara kopplat till avloppsledningsnätet eftersom det ökar risken för översvämningar, både i den egna fastigheten och i grannfastigheter.

I de fall du inte kan få självfall från din dränering till dagvattenservisen rekommenderar vi att du pumpar upp dräneringsvattnet till fastighetens dagvattenservis. Om det inte är möjligt kan undantag beviljas. Du behöver då skicka in ett underlag till oss som visar på förutsättningarna vid din fastighet. Vi gör därefter en utredning och om undantaget beviljas skriver vi ett undantagsavtal.

Via denna länk kan du läsa mer om tillskottsvatten   
Via denna länk kan du läsa mer om översvämningar

Vad gäller för spygatter?

Spygatt är en slags golvbrunn utan vattenlås som framförallt används i ouppvärmda utrymmen där frysrisk finns, såsom garage eller källartrappor.

Det är inte tillåtet att ha spygatter anslutna till avloppsnätet eftersom regnvattnet överbelastar systemet. Tidigare har vi gett dispens i vissa fall men detta gäller inte längre. Du som har en sådan dispens behöver nu åtgärda på något av följande sätt:

  • Spygatten sätts igen om fastighetsägaren anser att behovet inte längre finns.
  • Spygatten kopplas om till dagvattenledningen på fastigheten och en pump installeras. Pumpinstallationen tar bort risken för baktryck via dagvattenledningen i gatan.
  • Om tillrinning till spygatten är väldigt begränsad (t ex en källartrappa) kan ett skärmtak över spygatten tillsammans med en barriär som hindrar tillrinning vara en godkänd åtgärd.

Kontakta oss gärna om du har några frågor.