Halvering av fossila utsläpp från kraftvärmeverket i Karlskoga

Utfasningen av torv som bränsle är främsta faktorn till att utsläppen halverats de senaste fem åren. Och det kommer fortsätta sjunka när sammankopplingen med Degerfors fjärrvärmenät står klar under året.

Kraftvärmeverket på Björkborn byggdes ursprungligen för kol, torv, avfall och olja. Nu har det stegvis utvecklats och anpassats för att kunna ta emot fossilfria bränslen som returträflis, bark och stamvedsflis. Insatserna har gett en sänkning av de årliga utsläppen från ungefär 40 000 till 20 000 ton koldioxid mellan 2018 och 2023.

Orsaken till de utsläpp som återstår är främst den plast som kommer med avfallet till avfallsförbränningen.

Ytterligare minskning att vänta

Just nu pågår arbetet med att koppla samman Karlskogas och Degerfors fjärrvärmenät. När förbindelsen är klar kan båda kommunernas produktionsanläggningar nyttjas mer effektivt.

Sammankopplingen har fått investeringsstöd via Klimatklivet från Europeiska Unionen – Next GenerationEU.