Inbjudan till samråd gällande nytt råvatten

Karlskoga kommun, genom VA-bolaget i Karlskoga AB, planerar för att ansökan om tillstånd för att ta ut vatten ur sjön Alkvettern. Vattnet avses ledas till Gälleråsens vattenverk för dricksvattenproduktion och syftar till att bibehålla och säkra god dricksvattenförsörjning i Karlskoga kommun.

Ansökan kommer att omfatta uttag av råvatten från Alkvettern, nedläggning av intagsledning i Alkvettern, anläggande av pumphus samt nedläggning av ledningar i Lonnen och övre delen av Timsälven. Det planerade vattenuttaget i Alkvettern avses ersätta befintligt vattenuttag i Timsälven. Ansökan kommer att lämnas in till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Innan ansökan lämnas in ska sökanden, enligt 6 kap. miljöbalken, samråda med vissa myndigheter och de som anses särskilt berörda. Samrådet syftar till att informera om verksamhetens utformning och miljöpåverkan samt att inhämta synpunkter och kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i den kommande tillståndsansökan, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). En mer utförlig beskrivning av verksamheten framgår av framtaget samrådsunderlag som du kan läsa och ladda ner här:

Samrådsunderlag Alkvettern vattenverksamhet (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Du kan också få underlaget skickat till dig per post genom att kontakta kundcenter antingen via e-post info@karlskogaenergi.se eller via telefon 0586-750 100.

VA-bolaget i Karlskoga AB inbjuder härmed berörda att inkomma med skriftliga synpunkter på föreslagen verksamhet senast den 4 augusti 2024. Synpunkter eller eventuella frågor skickas till adressen info@karlskogaenergi.se. Ange diarienummer VA 2024/103 i ämnesraden.