Prisförändringar från den 1 januari 2019

Från årsskiftet sker förändringar på priserna för renhållning, elnät samt vatten och avlopp.

Vi arbetar ständigt med att stärka infrastrukturen i Karlskoga och investerar årligen cirka 100 miljoner kronor i nät och anläggningar. Detta viktiga arbete tillsammans med ökande kostnader för drift och underhåll gör att vi förändrar priset för renhållning, elnät samt vatten och avlopp från den 1 januari 2019. Prisförändringarna gäller både för privat- och företagskunder.

Renhållning

Karlskoga kommun ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Renhållningsbolaget utför avfallsinsamlingen på uppdrag av kommunerna i Karlskoga och Storfors.

Avfallstaxan har varit oförändrad sedan 2014. Vid sitt sammanträde den 13 november 2018 (KF § 153) beslutade kommunfullmäktige i Karlskoga om en höjning av taxan med tio procent på merparten av tjänsterna. Den nya avfallstaxan är dock miljöstyrande vilket innebär att vissa tjänster är subventionerade medan andra ökar kraftigt på grund av att de är miljöbelastande.

Vid årsskiftet försvinner gratistjänsten för hämtning av vitvaror. Anledningen är att vi i Sverige har ett producentansvar. Det innebär att den som tillverkar eller säljer en produkt också ansvarar för att samla in och ta om hand uttjänta produkter. Du kan läsa mer om producentansvar här.

Prisförändringen innebär att grundpaketet med ett 190 liters grönt och ett 140 liters brunt kärl ökar med 18 kronor per månad.

Se hela avfallstaxan här.

Elnät

Elnätpriserna höjs med sex procent. Höjningen sker på grund av ökade kostnader och högre krav från myndigheter. Vi ser även ett behov av att öka investeringstakten i elnätet, dels för att ersätta äldre komponenter men även för att rusta för framtida behov som exempelvis solceller och laddinfrastruktur.

Prisförändringen innebär en ökning på cirka 10 kronor per månad för en lägenhetskund och cirka 24 kronor per månad för en villakund med 16A säkring.

Se hela prislistan här.

Vatten och avlopp

VA-verksamheten ska bedrivas affärsmässigt till självkostnadspris. Kostnaderna har ökat då verksamhetsområdet blivit större och kommer att växa ytterligare.

Åtgärder görs för att möta ökade miljökrav och VA-ledningsnätet har behov av ökad förnyelsetakt och klimatanpassning. Våra kostnader överstiger nuvarande intäktsnivå i taxan. Kommunfullmäktige beslutade därför om en prisökning med tio procent vid sitt sammanträde den 13 november 2018 (KF § 154). Höjningen sker endast av den fasta brukningsdelen.

Prisförändringen innebär en ökad kostnad på cirka 44 kronor per månad för en villakund med normal förbrukning.

Se hela VA-taxan här.