Sammankoppling av Karlskoga och Degerfors fjärrvärmenät

Sammankopplingen av de båda fjärrvärmenäten är ett gemensamt projekt mellan Karlskoga Energi & Miljö och Degerfors Energi och allt ska stå klart under 2024.

En cirka nio kilometer lång ledning från handelsområdet vid Storängen i Karlskoga utmed Degerforsvägen och fram till rondellen på Storgatan i Degerfors ska bygga ihop de två fjärrvärmenäten. Efter vägen ska också två tryckstegringsstationer byggas.

Sammankopplingen är huvudsakligen en miljöinvestering som beräknas minska det årliga koldioxidutsläppet kraftigt med 3 550 ton CO2-ekvivalenter. Utöver klimatvinsterna gynnar det båda orterna genom ökad leveranssäkerhet, optimerat underhåll och dessutom ger det möjlighet till en ökad elproduktion.

Projektet finanseras delvis av Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet. De har beviljat ett stöd på 61 miljoner kronor, den totala investeringen beräknas uppgå till cirka 136 miljoner kronor. 

Möckeln Energi

För att hantera det gemensamma ägandet av ledningen har bolaget Möckeln Energi AB bildats. Det ägs av båda parter och har en politiskt tillsatt styrelse med ledamöter från de båda kommunerna. Bolagets uppgift är att säkerställa affärsnyttan och verka för hela energisystemets bästa.