Inbjudan till samråd gällande två nya 40 kV markkablar

Undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken avseende ny markförlagd 40 kV-kraftledning i Karlskoga kommun.

Bakgrund

Karlskoga Energi & Miljö (sökanden) avser ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för ny 40 kV-markkabel mellan de befintliga fördelningsstationerna C1 (Rävåsen) och C2 (Stackfallet) i norra delen av Karlskoga samhälle, samt flytt av en befintlig 40 kV-ledning från strax norr om korsningen Norrleden/Noravägen till C2 (Stackfallet), Karlskoga kommun, Örebro län. Norconsult AB har fått i uppdrag att bistå Karlskoga Energi & Miljö med denna tillståndsprocess.

Syftet med den nya 40 kV-ledningen mellan fördelningsstationerna C1, vid Idrottsvägen, och C2, norr om Stackfallsvägen, är att förändra elnätet inför samhällsförändringen och samtidigt skapa en förstärkt redundans i elnätet för att säkerställa elförsörjningen i Karlskoga samt dess närområde och ersätter en ledning som går i annan sträckning. Ledningen ska utgöra en del av regionnätet som har som ändamål att tillhandahålla Karlskoga centralort och dess närområde med elkraft. Genom att anlägga en ledning mellan fördelningsstationerna C1 och C2 höjs elleveranssäkerheten genom att den nya ledningen fungerar som en extra säkerhet vid planerade och oplanerade avbrott. Ledningen utgör även en viktig del av elnätet för att möjliggöra utvecklingen av Karlskoga tätort med närområde.

40 kV-ledningen som planeras från strax norr om korsningen Norrleden/Noravägen till fördelningsstation C2, vid Stackfallsvägen, kommer att ersätta en gammal ledning som idag går i annan sträckning till C2. Syftet med ledningen är skapa möjlighet till ökad överföringskapacitet.

Undersökningssamråd

Inför tillståndsansökan krävs enligt 6 kap. miljöbalken att samråd genomförs. Samrådets syfte är att informera, inhämta kunskap samt ge berörda samrådsparter möjlighet att lämna synpunkter. Ett ytterligare syfte med undersökningssamråd är att samråda i fråga om betydande miljöpåverkan och om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Om länsstyrelsen därefter beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsnings-samråd med en bredare samrådskrets och syftet är att samråda om verksamhetens bl.a. lokalisering, utformning, omfattning och miljöeffekter samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte medför betydande miljöpåverkan kan en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram inför koncessionsansökan. Samrådet genomförs i form av ett undersökningssamråd som även uppfyller kraven för ett avgränsningssamråd.

Synpunkter och frågor

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 28 oktober 2022 antingen till:

Norconsult AB
Att. Ewelina Szafran-Kozdrój
Box 8774
402 76 Göteborg

Eller till e-post: ewelina.szafran-kozdroj@norconsult.com

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta:

Karlskoga Energi & Miljö AB genom Joakim Johansson på antingen telefon 076-141 36 44 eller joakim.johansson@karlskogaenergi.se eller Norconsult AB genom Birgitta Olanders på antingen telefon 073-660 31 49 eller birgitta.olanders@norconsult.com.

Samrådshandlingar

Samrådsunderlag Karlskoga 2022-09-30

Bilaga S1 - förordad och avfärdade sträckningar

Bilaga S2 - berörda värden och intressen