Placering av avfallskärl

Avfallskärlen ska placeras vid tomtgräns på tömningsdagen senast klockan 06.00. De ska stå med draghandtagen ut mot vägen så nära körbar väg som möjligt eller på annan anvisad plats av Renhållningsbolaget. Placering av avfallskärl får inte ske på trottoar eller cykelväg. Platsen ska hållas fri från växtlighet samt vara snö- och halkfri på vintern.

Avfallskärlet ska placeras på hård och jämn mark så att det lätt går att rulla ut vid tömning, dragvägen inom fastigheten får inte bestå av grus eller trappor. Inom fastigheten får inte heller nivåskillnader förekomma, i form av exempelvis kantstenar och trösklar, om inte nivåskillnaderna kan jämnas ut med exempelvis en fastsatt kil eller ramp.

Lutning på dragväg bör undvikas. Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 och får inte överstiga 1:12.

Efter tömning är det fastighetsägarens ansvar att ställa tillbaka kärlen på den plats där de önskas vara placerade mellan tömningarna.

Läs riktlinjerna i sin helhet

Karlskoga kommuns avfallsföreskrifter

 

Riktlinjer hämtningsanvisningar

Här kan du läsa riktlinjerna i sin helhet gällande tillämpning av hämtningsanvisningar i Karlskoga kommun. 

Läs mer