Översvämning

Det händer ibland att det kommer så stora regnmängder att vattnet inte hinner rinna undan utan istället orsakar översvämningar.

I vår broschyr "Viktigt att veta om källaröversvämningar" finns en hel del bra information, bland annat hittar du exempel på skyddsåtgärder som du kan vidta för att förebygga men också tips och råd om hur du ska agera när olyckan varit framme och du har drabbats av översvämning.

Länk till broschyr "Viktigt att veta om källaröversvämningar"

Anmälan om översvämning

Om du har blivit drabbad av en översvämning som har medfört vattenskador och vill göra anspråk på ekonomisk ersättning så behöver du lämna in en skriftlig anmälan till oss.

Denna anmälan gör du enklast genom att fylla i en blankett till oss. Du väljer själv om du vill fylla i blanketten elektroniskt (mailas till oss) eller om du vill skriva ut den och fylla i för hand.

Länk till elektronisk blankett: "Anmälan om översvämning"

Länk till blankett för utskrift: "Anmälan om översvämning"

Klimatförändringar och överbelastade ledningssystem

VA-bolaget arbetar kontinuerligt med att möta klimat- och samhällsförändringar genom förnyelse av VA-ledningsnätet. De klimatscenarier som uppmålas för den kommande 100-årsperioden innebär stora påfrestningar på vår förmåga att avleda ökande nederbördsmängder, årsnederbörden beräknas öka med 20 procent och störst ökning är det på vintern i form av regn. Extremregn blir också allt vanligare.

De spillvattenförande ledningarna omfattar både spillvattenledningar och kombinerade ledningar. Spillvattenledningarna ska i teorin inte vara påverkade av nederbörd, utan endast avleda det vatten som i dagligt tal kallas avloppsvatten. Så är det dock inte i praktiken, eftersom det kan finnas felkopplingar, rörbrott och otäta skarvar som leder till inläckage. Ett problem med detta tillskottsvatten är att ledningarna inte är dimensionerade för att avleda dessa vattenmängder. Det kan i olyckliga fall orsaka källaröversvämningar.

Andelen tillskottsvatten i spillvattennätet kommer sannolikt att bli större om klimatet och nederbördsmönstret ändras. Men att minska andelen tillskottsvatten handlar också om att inte belasta pumpstationer och avloppsreningsverk med mera vatten än nödvändigt.

Områden med kombinerat system åtgärdas kontinuerligt, då separata dag- och spillvattenledningar byggs. Detta är dock en lång och kostsam process och det finns stora områden som befinner sig i övergången mellan kombinerat och duplikat.

Prioritering mellan förnyelse och fortsatt underhåll sker kontinuerligt i en förnyelseplan med några års framförhållning. Är ledningarna kombinerade finns alltid en risk för källaröversvämning om ledningssystemet går fullt. 

Pågående arbeten

Malmgårdarna:

De två dammarna är färdiga med inlopp, utlopp, strypventil och pumpstation. Dammarnas funktion är inte fullgod förrän samtlig ledningsdragning runt husen är färdigt.

Huvudledningar har dragits ca 180 meter väster om fastigheterna.

Ca 100 meter återstår av den sträckan. Sedan ska nya servisledningar dras in mellan fastigheterna och husen ska kopplas om till de nya huvudledningarna.

Arbetet beräknas vara klart under hösten 2018.

Se karta här.

Norråsvägen:

Ca 160 meter huvudledning har dragits i södra delen av Norråsvägen. Projektet startade upp 20180815 efter semesteruppehåll.

Östra delen och Grytbacken återstår ca 270 meter duplicering. När detta är färdigt leds inget regnvatten ner i avloppet på Spelgatan.

Arbetet beräknas klart under hösten 2018.

Se karta här.

Dammar:

Två dammar i Malmgårdarna är färdiga. Den stora dammen på Lötengärdet och en mindre på Spelgatan kvartstår.


Uppdaterad den: 15 aug 2018
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.