Ordlista

Som fastighetsägare kan det vara svårt att veta vad alla fackord och begrepp inom VA-området innebär och därför har vi gjort en ordlista för att underlätta för dig.

ABVA

Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. Länk till våra allmänna bestämmelser

Allmän VA-ledning

Anläggning som har till ändamål att ge bostadshus eller annan bebyggelse vattenförsörjning och avlopp som drivs av huvudmannen.

Anläggningsavgift (anslutningsavgift)

En engångsavgift som fastighetsägaren ska betala för att kunna koppla in sig på det kommunala vatten- och avloppsnätet. Fastighetsägaren är skyldig att betala anläggningsavgiften när VA-bolaget har meddelat att servisledningarna är klara fram till förbindelsepunkten. Avgiften bidrar till kostnader för utbyggnad av de lokala vatten- och avloppsledningarna.

Avloppspumpstation

Behövs när avloppsvattnet inte kan rinna med hjälp av självfall på ledningsnätet.

Avloppsvatten

Vatten som avleds från fastigheter, gator och vägar indelas i spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Avstängningsventil

Kommunens avstängningsventil på huvudledningen.

Brukningsavgift

Betalas av dem som använder kommunens VA-system, den har en fast och en rörlig avgift.

Dagvatten

Dräneringsvatten, takvatten eller övrigt regnvatten.

Dricksvatten

Vatten som är tjänligt för förtäring, matlagning och dylikt.

Dräneringsvatten

Vatten som samlas upp under markytan och leds bort, t ex vid dränering av husgrunder.

Duplikatsystem

Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar.

Enskilda avloppsanläggningar (enskilt avlopp)

Avloppsanläggning utanför kommunalt VA-område som ägs av privata ägare.

Fettavskiljare

Behållare där fasta partiklar och fett avskiljs från spillvattnet.

Förbindelsepunkt

Den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Normalt sett ligger förbindelsepunkten cirka 0,5 meter utanför tomtgräns. En avstängare sitter oftast (men inte alltid) i förbindelsepunkten där kommunens ledningar slutar för vardera dricksvattenledningaren och spillvattenledningen. VA-bolaget ansvarar för ledningen fram till förbindelsepunkten från stamledningar. Ledningen in till fastigheten mellan förbindelsepunkt och byggnad/hus ansvarar du som fastighetsägare för.

Huvudmannen

Ansvarig för VA-verksamheten, i Karlskoga är det VA-bolaget i Karlskoga AB som ingår i koncernen Karlskoga Energi & Miljö.

Kombinerat system

Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i gemensam ledning.

LOD

Står för lokalt omhändertagande av dagvatten. Används bland annat för att ta hand om dagvatten inom tomt, kan göras i så kallad stenkista.

LTA-enhet/pumpenhet

LTA-enhet/pumpenhet står för Lätt Trycksatta Avloppssystem och innebär att spillvattnet pumpas från fastigheten till det allmänna avloppsnätet. Pumpningen sker med en liten pumpstation som placeras på fastigheten.

Oljeavskiljare

Behållare där petroleumprodukter avskiljs från avloppsvattnet.

Omvandlingsområde

Ett sammanhängande område med antingen fritidshus eller pemanentbostäder som inte uppfyller dagens standard för vatten och avlopp och därför ska anslutas till det kommunala VA-nätet om ett VA-verksamhetsområde har bildats.

Reservoar

En reservoar används för magasinering och flödesutjämning.

Råvatten

Ytvatten eller grundvatten som används vid framställning av dricksvatten.

Rännstensbrunn (RB)

Brunn som avvattnar gata och ägs av gatuhållaren.

Servisanmälan

En servisanmälan görs via en blankett. Fastighetsägaren anmäler då att man vill få en inkoppling av servisledningarna och när man önskar att detta ska ske. Det är inte tillåtet att själv genomföra denna inkoppling.

Servisledning

Den ledning som går från förbindelsepunkten (FP) på den allmänna VA-ledningen till fastighetens VA-installation. På servisledningen sitter ventiler som kan öppnas/stängas och dessa kallas för avstängningsventiler.

Servisventil

Kommunens avstängningsventil. Stänger och öppnar vattnet till fastigheten. Ligger oftast utanför tomtgräns. Får ej öppnas/stängas av annan än VA-bolaget.

Självfallsledning

Ligger i fall så att vattnet rinner av sig själv till en tryckstegringsstation eller reningsverket.

Slamavskiljare

Behållare där fasta partikar avskiljs från avloppsvattnet.

Slambrunn

En brunn där spillvatten samlas som kommer från husets/byggnadens spillvattensystem på sådana fastigheter som inte är kopplade till det kommunala avloppssystemet.

Spillvatten

Förorenat vatten från hushåller eller industrier. Vattnet leds till avloppsreningsverket.

Tryckledning

Ligger inte i fall, vattnet måste pumpas framåt.

Tryckstegringsstation

Används för att höja trycket på dricksvattnet i vissa områden.

VA

Det är en förkortning av vatten (V) och avlopp (A).

VA-abonnemang

Ett abonnemang för fastighetsägare som är kopplade till det kommunala VA-systemet. Mer information om abonnemanget hittar du i ABVA.

VA-taxa

Är ett regelverk i form av en prislista antagen av kommunfullmäktige i Karlskoga. VA-taxan reglerar VA-avgifterna.

Vatten

Dricksvatten/kranvatten.

Vattentjänstlagen

Lagen reglerar kommunernas ansvar för vatten och avlopp.
Gå direkt till lag 2006:412 om allmänna vattentjänster

Vattentäkt

Grundvattenmagasin, sjö eller vattendrag där vattenverket hämtar sitt råvatten.

Verksamhetsområde

Det område inom Karlskoga kommun där VA-taxan och ABVA gäller.

Ytvatten

Vatten i sjöar och vattendrag.


Uppdaterad den: 26 maj 2016
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.