Karlskoga Energi & Miljö AB

Karlskoga Energi & Miljö består av sju olika verksamheter som dagligen arbetar med gröna energilösningar för det hållbara samhället. Karlskoga Energi & Miljö AB är moderbolaget.
  • Karlskoga Energi & Miljö AB är moderbolaget som marknadsför och säljer koncernens tjänster och sköter den koncerngemensamma administrationen.
  • Karlskoga Elnät AB har hand om elnätsdistributionen, marknadsplatsen där elleverantör och elkonsument möts.
  • Karlskoga Kraftvärmeverk AB producerar och levererar värme, ånga och el samt ansvarar för Mosseruds återvinningsanläggning.
  • VA-bolaget i Karlskoga AB producerar dricksvatten och renar avloppsvatten.
  • Karlskoga Stadsnät AB levererar bredbandstjänster i ett öppet stadsnät.
  • Karlskoga Vattenkraft AB driver 24 småskaliga vattenkraftverk i Timsälven och Svartälven.
  • Renhållningsbolaget i Mellansverige AB har hand om avfallshämtning i Karlskoga och Storfors kommuner.
  • Biogasbolaget i Mellansverige AB är samägt av kommunerna Karlskoga, Örebro och Kumla. Syftet med samarbetet är att öka användningen av biogas som drivmedel i regionen.

Totalt arbetar cirka 190 personer dagligen i företaget med gröna energilösningar för det hållbara samhället.

Företaget är helägt av Karlskoga kommun. Omsättningen är cirka 500 miljoner kronor. Mer ekonomiinformation finns under "Årsredovisningar".

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB är samägt med Storfors kommun.

Intressebolaget Biogasbolaget i Mellansverige AB är samägt med Örebro och Kumla kommuner.

Framåtriktat, hållbart och värdeskapande är de framgångsfaktorer som ska känneteckna verksamheten.

För att förenkla kontakterna med oss så kan alla kontakter med de olika verksamheterna ske genom vår kundservice som förmedlar ärenden vidare om svaret inte kan lämnas direkt. Vår kundservice finns i koncernens huvudkontoror på Skrantahöjdsvägen 38.

Företagsuppgifter

Bankgiro 685-4475
Bankgiro (OCR) 5983-0174
VAT-nr 556507412601
IBAN SE73 8000 0845 2569 3516 9083
SWIFT/BIC SWEDSESS
EORI-nr SE5565074126
Organisationsnummer 556507-4126
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) faktura.eom@karlskogaenergi.se
Faktureringsadress Box 42, 691 21 Karlskoga
Besöksadress Skrantahöjdsvägen 38

Uppdaterad den: 1 feb 2018
  • Dela