Gatubelysning

Karlskoga Energi och Miljö AB äger genom Karlskoga Elnät AB gatubelysningen i Karlskoga kommun. Kommunen ”köper” sedan belysning av Elnät via avtal.

Denna text från avtalet sammanfattar uppdraget i stort. ”Elnät skall utföra drift och underhåll av anläggningen samt göra erforderliga investeringar som krävs för att belysa de av Karlskoga kommun ägda gator, parker och allmänna platser”.

Utöver Elnät så finns det flera intressenter som äger och ansvarar för belysning inom kommunens geografiska område.

Avtalets omfattning

I avtalet med kommunen är uppgörelsen sådan att översyn av hela anläggningen utförs två gånger per år. Under februari-mars och september-oktober. Vid dessa tillfällen åtgärdas alla mörka armaturer. Två eller flera mörka armaturer i följd skall åtgärdas inom två veckor om det är inom perioden oktober till mars. Undantag ges för gång- och cykelvägar där mörka armaturer åtgärdas inom en vecka. Under sommarperioden utförs normalt inga åtgärder om det inte gäller hela sträckor eller armaturer som innebär direkt trafikfara. Under sommarperioden prioriteras investeringsarbeten i belysningsnätet.  

Vad ingår inte i avtalet

Trafikverket svarar för belysning på vissa sträckor. Bland annat Österledens sträckning fram till Noravägen och därifrån Noravägen norrut, från stora rondellen mot Filipstad och mot Degerfors och givetvis E18 genom Karlskoga.

Belysning på hus, gård, parkering och servicevägar runt hyreshus och bostadsrättsföreningar tillhör i allmänhet fastighetsägaren eller föreningen.

Kommunen själva ansvarar också för belysning på hus och gårdar runt skolor, fritidshem och andra kommunala inrättningar.

Utöver dessa exempel finns det också sträckor som är enskild väg eller där ansvaret vilar på en vägsamfällighetsförening.

Armaturer eller stolpar som är invuxna i träd eller buskage eller att träd eller buskage hindrar ljusflödet att nå marken på tänkt sett kommer inte att bytas eller åtgärdas vid mörk armatur. Ansvaret för att träd och buskage inte hindrar utrustning att fylla sin funktion ligger hos markägaren.

Felanmälan

Vid upptäckta fel eller mörka armaturer i belysningsanläggningen görs anmälan under dagtid till vår kundtjänst via detta formulär. Vid allvarliga fel såsom påkörd stolpe eller annat fel som kan vara fara för liv och egendom kan man utanför ordinarie arbetstid kontakta Elnät via beredskapstelefon 0586-750 200.

Kommunen beslutar om ny belysning

Frågor gällande huruvida en väg skall vara belyst eller inte hänvisas till kommunen. Vi har idag runt 9.000 ljuspunkter och en utökning av anläggningen innebär såväl investeringskostnader, högre underhållskostnad och ökad förbrukning.

Elnät kan inte besluta om att varken lägga till eller ta bort belysning eftersom behovet skall styras av kommunens riktlinjer för säkerhet och trygghet. Undantaget är om en anläggningsdel anses vara farlig rent elektriskt eller arbetsmiljömässigt. Då äger Elnät som anläggningsinnehavare rätten att besluta om urdrifttagning eller rasering.


Uppdaterad den: 23 okt 2017
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.