Prisförändringar från den 1 januari 2018

Från årsskiftet sker förändringar på priserna för elnät, vatten och avlopp samt fjärrvärme.

Vi arbetar ständigt med att stärka infrastrukturen i Karlskoga och investerar årligen cirka 100 miljoner kronor i nät och anläggningar. Med anledning av detta viktiga arbete och ökande kostnader för drift och underhåll förändrar vi priset för elnät, vatten och avlopp samt fjärrvärme från den 1 januari 2018. Prisförändringen gäller både för privat- och företagskunder.

Elnät

Elnätpriserna justeras med cirka 5 procent, beroende av kundkategori. Orsaken till ökningen är bland annat en allt större investeringstakt i nätet och höjda avgifter från regionnätet. Utöver detta så krävs ökningen för att klara myndighetskrav avseede avbrott, elkvalitet, redovisningar med mera.  

Förändringen innebär cirka 7,50 kronor per månad för en lägenhetskund och cirka 20 kronor per månad för en villakund med 16A säkring.

Vatten och avlopp

VA-verksamheten ska bedrivas affärsmässigt till självkostnadspris. Kommande kostnadsökningar i verksamheten på grund av bland annat utökat verksamhetsområde, ökade miljökrav och ett gammalt VA-nät som måste förnyas i allt snabbare takt, kan inte täckas av nuvarande intäktsnivå i taxan. Kommunfullmäktige beslutade därför om en prisökning med 10,6 procent vid sitt sammanträde den 14 november 2017 (KF § 169). Höjningen sker endast av den fasta delen.

Prisförändringen innebär en ökad kostnad på cirka 42 kronor/månad för en villakund med normal förbrukning.

Fjärrvärme

På grund av ökade kostnader för energiproduktion och underhåll av produktionsanläggningarna justeras fjärrvärmepriset vid årsskiftet.

Prisjusteringen görs på den rörliga energiavgiften där kunden, genom sin förbrukning, har möjlighet att påverka sin kostnad för fjärrvärme. Den fasta delen av priset ändras inte. Den rörliga energiavgiften höjs med 3 procent, vilket i genomsnitt blir en ökning med 2,08 procent på det totala fjärrvärmepriset.

Höjningen innebär en ökad kostnad på cirka 27 kronor/månad för en normalvilla som förbrukar 19 MWh/år.

Nya prislistor

Samtliga prisexempel ovan är inklusive moms där inte annat anges. Nya prislistor som gäller från den 1 januari 2018 finns på hemsidan från årsskiftet.


Uppdaterad den: 12 dec 2017
  • Dela